Synchronizator SMV-1 przeznaczony jest do kontroli procesu łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej i zapobiegania załączeniu wyłącznika z nadmiernymi udarami prądowymi w wyniku wbudowania „synchronizatora załączającego ze stałym kątem wyprzedzenia”. Może być wykorzystywane jako urządzenie redundancyjne przy synchronizacji ręcznej lub automatycznej oraz jako urządzenie pomiarowe przez nadrzędny system komputerowy. Strukturę redundancyjną dla synchronizatorów tworzy się korzystając z danych pomiarowych lub z wbudowanego przekaźnika.

W synchronizatorze SMV-1B zastosowano nowy, oryginalny sposób wizualizacji kąta niezgodności fazowej. Na obwodzie okręgu rozmieszczono diody w odległości mniejszej od 2 stopni, przy czym po włączeniu zasilania i napięć pomiarowych, aktywna jest nie jedna dioda – jak w znanych rozwiązaniach, lecz wszystkie diody znajdujące się na około jednej czwartej długości obwodu okręgu, tworzące podświetlony pasek przypominający kometę. W tym pasku diody aktywne świecą z rożną jasnością. Najjaśniej świeci dioda pomiarowa (głowa komety), najsłabiej ostatnia dioda ogona komety. Przy braku zgodności częstotliwości napięć synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych kometa porusza się po okręgu z prędkością kątową zależną od różnicy częstotliwości, a ogon komety wskazuje kierunek wirowania.

Różnica napięcia i różnica częstotliwości są wyświetlane na trzycyfrowych wyświetlaczach LED. Pod każdym wyświetlaczem umieszczono bargraf. W środku bargrafu diody świecą zielono, skrajne czerwono. Kiedy różnica napięć U2-U1 lub różnica częstotliwości F2-F1 ma znak ujemny – świecą diody z lewej strony osi symetrii SMV-1, kiedy znak dodatni – z prawej. Diody czerwone zapalają się wtedy, gdy przekroczona jest dozwolona wartość różnicy napięcia i/lub częstotliwości.

Za każdym razem, gdy spełnione są warunki synchronizacji, zapala się żółty LED pod oznaczeniem zerowego przesunięcia fazowego napięć pomiarowych U1 i U2. Jednocześnie zwierane są styki przekaźnika W1 sygnalizacji spełnienia warunków synchronizacji. Sygnał W2 jest generowany tylko wtedy, gdy spełnione są warunki synchronizacji i dodatkowo aktywny jest sygnał podany na wejście START. Sygnał W2 może być zablokowany, gdy przed spełnieniem warunków synchronizacji na wejściu BLKZ pojawi się sygnał blokady załączenia (np. z zabezpieczeń). Przyciski FN oraz jasne i ciemne „słoneczko” umożliwiają: odczyt nastaw, zwiększenie i zmniejszenie natężenia światła fotodiod na pulpicie synchronoskopu.

Łącze komunikacyjne RS 485 z protokołem Modbus (lub RS 232 względnie łącze światłowodowe ST), umożliwia wprowadzenie nastaw i korzystanie z układów pomiarowych synchronoskopu przez nadrzędny system komputerowy, np. w celu wizualizacji procesu synchronizacji.

Do pobrania