Wychodząc na przeciw potrzebom naszego Klienta inżynierowie firmy KARED w niespełna dwa miesiące opracowali kolejną aplikację dla doskonałego rejestratora zakłóceń RZ-1. Teraz to rozwiązanie dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.

Kluczowym wymaganiem Inwestora było, aby rejestrator w czasie nie dłuższym jak 3,5 minuty samodzielnie i automatycznie generował raport z przebiegu awarii czy zakłócenia. Dane z pojedynczej rejestracji trwającej 5,5 sekundy przenoszone winny być na papier ciągły (z rolki) i zawierać dane z 16 kanałów analogowych i 32 kanałów dwustanowych tworząc raport zawierający wykresy z opisami. Dodatkowo w celu zapewnienia ciągłej gotowości rejestrator winien być zasilany jednocześnie z dwóch napięć – 220 V DC i 230 V AC.

Nowe możliwości:

 • funkcja automatycznego generowania raportów
 • sterowanie wybraną, praktycznie dowolną drukarką
 • nowy, dłuższy czas pojedynczej rejestracji
 • nowe menu rejestratora
 • redundancyjne zasilanie z dwóch źródeł zasilania (220 V DC i 230 V AC)
 • nowe zakresy wejść analogowych oraz
 • zakresy przełączania wejść dwustanowych dopasowane do wymagań obiektu

Korzyści dla użytkownika:

 • natychmiastowa informacja w postaci graficznych wykresów pozwalająca na ocenę sytuacji po zakłóceniu i podjęcie decyzji o dalszych działaniach
 • możliwość doboru drukarki zależnie od wymagań użytkownika określonych czasem i jakością otrzymywanych raportów
 • możliwość wyboru czasu trwania pojedynczej rejestracji bez zmniejszania częstotliwości próbkowania sygnałów analogowych
 • przyjazne dla użytkownika menu rejestratora udostępniające łatwe zarządzanie konfiguracją i pracą rejestratora
 • uodpornienie rejestratora na zanik napięcia zasilającego RZ-1 poprzez zastosowanie układu z równoczesnym zasilaniem z dwóch różnych i niezależnych źródeł napięć zasilających, 220V DC i 230V AC
 • możliwość zamówienia dopasowanych do potrzeb obiektu charakterystyk wejść analogowych i dwustanowych rejestratora

Zasada działania:

Rejestrator RZ-1 po pobudzeniu przez jedno z wejść rozpoczyna rejestrację zakłócenia. Przez okres pojedynczej 5,5 sekundowej rejestracji próbkowane są jednocześnie wszystkie kanały analogowe z częstotliwością 32 kHz każdy oraz wszystkie tory binarne z częstotliwością 1 kHz. Zebrane dane zapisywane są do pliku rejestracji. Po zakończonym zapisie rejestrator automatycznie generuje raport z zapisanych danych w postaci wykresów i opisów, a następnie drukuje. W tym czasie rejestrator może dokonywać kolejnych rejestracji, jeśli nastąpi jego pobudzenie.
Poniżej prezentujemy uzyskane rezultaty pracy inżynierów Kared w zakresie czasu wykonania raportu z 5,5 sekundowego zakłócenia w zależności od zastosowanej drukarki i jakości wydruku.

Nowe menu główne rejestratora uzupełniono o możliwości niezbędne do zarządzania generowaniem raportów i ich drukowaniem. Możliwe są z pulpitu rejestratora następujące działania lub ustawienia trybu pracy:

 • Przeglądanie rejestracji – opcja wyboru pliku rejestracji do otwarcia na wyświetlaczu LCD
 • Widoczne przebiegi rejestracji – opcja ustalająca z jakich kanałów dane będą wyświetlane na ekranie LCD rejestratora
 • Wydruk wybranej rejestracji – wybór rejestracji w celu wykonania wydruku raportu
 • Blokowanie wydruku – umożliwia zablokowanie drukowania raportów, ale nie blokuje rejestracji zakłóceń
 • Kopiowanie plików do pamięci USB FLASH
 • Przenoszenie plików do pamięci USB FLASH
 • Wyzwolenie rejestracji – uruchamia rejestrację z klawiatury rejestratora
 • Kasowanie rejestracji – umożliwia usuwanie wybranych plików rejestracji z pamięci RZ-1
 • Zamykanie systemu rejestratora

Do pobrania

Menu